«Зелений континент» у Виноградівській бібліотеці

…Всі живі істоти в екосистемі потребують енергії, щоб вижити. Всі частини екосистеми працюють разом. Процеси дуже залежать від природних циклів. Екосистеми постійно змінюються…

Всесвітній день навколишнього середовища, який щорічно відзначається 5 червня, є для Організації Об’єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії.

Виноградівська центральна районна бібліотека стимулює науково-інтелектуальний інтерес  і саме тому пропонує увазі потенційних Читачів ряд книжок, що так чи інакше дотичні до питання екології та навколишнього середовища.

В асортименті книжкового фонду перебувають десятки книг даної тематики. У сьогоднішньому дописі бібліотекарі пропонують лише декілька, акцентуючи увагу на засадах розуміння екології як науки, на основних факторах, що спричиняють роль піклування людиною про навколишнє середовище та ставлять у резонанс катастрофу 20 століття, що у планетарному масштабі є майданчиком вивчення впливу людської діяльності на екосистему в цілому – Чорнобиль.

Одним з найважливіших завдань екології є оптимізація взаємин між людиною, з одного боку, окремими видами та популяціями, екосистемами – з другого.

Споглядаючи сьогоднішні зміни клімату, які окрім еволюційної циклічності спричиняє людина, як вид, усвідомлюємо  глобальне непорозуміння екології, що як наука  фокусується на життєвих процесах і адаптації, енергії в живих спільнотах, кінцевому зростанні і розвитку цілих екосистем, а також на тому, як біорізноманіття проявляється в навколишньому середовищі.

У будь якому випадку зміни треба починати з себе, як мінімум – не викидати сміття будь де, а вже потім   вивчити засадничі питання.  

Всесвітній день навколишнього середовища – подія, що супроводжується такими різноманітними видовищами, як вуличні мітинги, паради велосипедистів, «зелені» концерти, посадка дерев, а також кампанії з рециркуляції відходів і прибирання території… Позаяк карантинні обмеження не дозволяють втілити певні ідеї, працівники бібліотеки  роблять те, що вміють найкраще – пропагують книги та читання безпосередньо.

Сучасний період розвитку екології  має нарешті характеризуватися переходом від споживацького до бережливого ставлення до довкілля. Нова стратегія: треба зберігати природу, не тільки Червоні книги, а й зберігати людину як біологічний вид. Бережімо один одного! Бережімо довкілля, нашу планету, бо це спільний і єдиний дім для всіх землян.

Екологія: теоретичні основи і практикум

П64

Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я.

Екологія: теоретичні основи і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, перероблене та виправлене. – ДЛьвів: «Новий Світ-2000», 2004 – 328 с.

ISBN 966-7827-28-3

Розглянуто найважливіші теоретичні питання традиційної та сучасної екології, забезпечення гармонійного співіснування суспільства і природи, раціонального природокористування. Значну увагу приділено факторіальній екології, екології популяцій, угруповань, вченню про екосистеми, екологічну безпеку. Висвітлено також питання глобальної екології (вчення про біосферу), впливу практичної діяльності людини на екологію, правові аспекти охорони навколишнього природного середовища. Вміщено завдання, вправи, тести, лабораторний практикум з екології, термінологічний словник.

Навчальний посібник написано згідно з навчальною програмою Міністерства освіти і науки України з дисципліни «Екологія». Може бути використаний при вивченні дисциплін «Загальна екологія», «Основи екології та природокористування», «Основи загальної екології і неоекології», «Екологія та охорона природи» та ін..

Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, а також практичних працівників, які займаються питанням охорони навколишнього природного середовища, і на всіх, хто цікавиться екологією.

Екологічна економіка

М 48

Мельник Л.Г.

Екологічна економіка: Підручник. – 2-ге вид., випр.. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 348 с.

ISBN  966-680-087-Х

Підручник є базовим для забезпечення еколого-економічних дисциплін у вищих навчальних закладах України.

На відміну від традиційного навчального матеріалу циклу економіки природокористування, сконцентрованого на розв’язанні екологічних проблем у межах існуючої виробничої системи, пропонований підручник має на меті формування принципово нових напрямків трансформації економіки на основі екологізації життєвого циклу продукції.

Крім теоретичних положень, читач знайде фактичні і нормативні матеріали сучасного екологічного законодавства України. Підручник має глосарій.

Для викладачів і студентів різних спеціальностей; буде також корисним для спеціалістів в якості довідника.


Екологія. Короткий словник-довідник

Б 38

Бедрій Я. І., Піча В. М.

Екологія. Короткий навчальний словник-довідник. – Львів. – 241 с.

ISBN 966-8340-04-3

Словник-довідник достатньо повно і в доступній формі розкриває зміст найбільш вживаних термінів і понять екології, соціоекології та екологічного права, містить додатковий матеріал з актуальних питань екології.
Призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів І, ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації та інших навчальних установ гуманітарно-правового характеру, а також для фахівців екологічного напрямку.

 

Основи екології

Б 23

Батлук В.А.

Основи екології: підруч. / В. А. Батлук. – К. : Знання, 2007. – 519 c.

ISBN 966-346-308-2

У підручнику викладено основні концепції екології, проаналізо­вано наслідки впливу діяльності людини на навколишнє середо­вище. Описано взаємодію людини й природного середовища, при­кладні аспекти екології, висвітлено глобальні проблеми, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища промисловими відхода­ми, питання контролю за станом довкілля (повітряного і водного) та його охорони. Розглянуто проблеми утилізації відходів і створення виробництв на основі маловідходних і безвідходних технологічних процесів, екологічні проблеми літосфери та охорони біосфери, руй­нування природних екосистем Землі. Розроблено стратегію і такти­ку збереження та розвитку життя на нашій планеті. Важливе місце приділено екологічним проблемам України.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів

Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. – к., ЗАТ «НІЧЛАВА», 2002. – 624 с.

ISBN 966-7317-68-Х

В монографії, обґрунтовані наукові основи техногенно-екологічної безпеки геологічного та суміжних середовищ, розглянуті фундаментальні властивості природо-техногенних геосистем, досліджені закономірності розвитку небезпечних геологічних процесів в межах різних за умовами формування типів геологічного середовища та техногенного навантаження до нього. Поряд з новими висновками, отриманими в результаті досліджень, подаються основи екологічної геології, що спрощує процес пізнання та розуміння викладених закономірностей.

Визначено методологію регіонального, спеціального та локального режиму дослідження небезпечних геологічних процесів, як період підготовки, так і вперіод їх масової, катастрофічної активізації.

Розкриті наукові та методичні основи оцінки інженерного розику території розвитку небезпечних геологічних процесів з його нормуванням та параметризацією.

Охарактеризовано методичні основи та шляхи реалізації кризового моніторингу небезпечних природних, техноприродних та техногенних процесів кризового моніторингу.

Розглянуті концептуальні  та методичні засади управління і інженерного захисту територій, об’єктів, споруд і комунікацій від небезпечних геологічних процесів.

Робота допоможе уникнути помилок, при прогнозі та реагуванні на катастрофічний розвиток небезпечних геологічних процесів.

Для геологів, екологів, географів та спеціалістів, які займаються проблемами  охорони та раціонального використання природних ресурсів. Робота буде корисною для студентів геологічних, географічних та екологічних спеціальностей вищих учбових закладів України та країн СНД.

Екскурс у Чорнобиль


С 91

Сущенко Марія.

Екскурс у Чорнобиль = Insight into Chernobyl: …земля загублених надій…/ М. Сущенко; редкол.: Г.Б. Мунін, пер. Д. Вілкова – К. : Агентство по розповсюдженню друку, 2016. – 272 с. – (Програма “Українська книга”), 

ISBN 978-617-7376-01-8

Той весняний день був сонячним, пронизаний пахощами розквітлих дерев… ТОЙ ДЕНЬ, коли ми дізналися, що прийшла біда… То було не відчуття страху, а відчуття безмежного горя. Люди плакали, залишаючи свої домівки…

…Та промайнуло тридцять років… Хати стали пустими, вулиці позаростали чагарниками, більше не лунає в нашому та інших селах веселий дитячий сміх. Осиротіла наша занедбана земля…

…Навряд чи знайдеться в Європі людина, котрій було б невідоме слово Чорнобиль. Світ був вражений масштабами катастрофи. Одна з найстрашніших трагедій за всю історію людської цивілізації сталася в Україні 26 квітня 1986 року у результаті вибуху одного з енергоблоків на Чорнобильській атомній станції. Сталася страшенна техногенна аварія, що переросла в катастрофу, і за сукупністю наслідків є найбільшою у світі. Проте небагатьом відомо, який вплив ця трагедія мала на сотні тисяч життів українців та мешканців сусідньої Білорусі…

…Більш ніж через три десятки років після аварії на четвертому енергоблоці ЧАЕС інтерес до Чорнобиля не згасає, а, як це не дивно, росте. Люди хочуть побачити своїми очима місто-легенду Чорнобиль, котре в колективному несвідомому стало новим архетипом…

…Книга поведе читача по пустих приміщеннях, загляне в порожні квартири, зайде в осиротілі дитсадки, школи, магазини. Усюди під ногами можна побачити уламки далекого щасливого життя: іграшки, дитячий черевичок, фотографії, листівки…

Підготувала Світлана КЕДИК,

завідувачка відділу обслуговування Виноградівської ЦРБ

Залишити відповідь